• 167

Thakar Gobhi Paratha

Thakar Gobhi Paratha

In stock

Size

4pc